Mô đun mở rộng

Save 7%
1.929.000 đ 1.797.000 đ
Save 7%
1.929.000 đ 1.797.000 đ
Save 39%
27.580.000 đ 16.690.000 đ
Save 7%
1.554.000 đ 1.447.000 đ
Save 7%
2.133.000 đ 1.987.000 đ
Save 7%
966.000 đ 901.000 đ
Dòng module: SB1221, SB1222, SB1223, SB1231, SB1232, SM1221, SM1222, SM1223, SM1231, SM1232, SM1234
Loại module: 1AI, 1AI RTD, 1AI TC, 1AO, 2AO, 2DI/2DO, 4AI, 4AI/2AO, 4AI 15 bit, 4AI RTD, 4AI TC, 4AO, 4DI, 4DO, 8AI, 8AI RTD, 8AI TC, 8DI, 8DI/8DO, 8DI/8DO Relay, 8DO, 8DO Relay, 16DI, 16DI/16DO, 16DI/16DO Relay, 16DO, 16DORelay
Save 7%
966.000 đ 901.000 đ
Dòng module: SB1221, SB1222, SB1223, SB1231, SB1232, SM1221, SM1222, SM1223, SM1231, SM1232, SM1234
Loại module: 1AI, 1AI RTD, 1AI TC, 1AO, 2AO, 2DI/2DO, 4AI, 4AI/2AO, 4AI 15 bit, 4AI RTD, 4AI TC, 4AO, 4DI, 4DO, 8AI, 8AI RTD, 8AI TC, 8DI, 8DI/8DO, 8DI/8DO Relay, 8DO, 8DO Relay, 16DI, 16DI/16DO, 16DI/16DO Relay, 16DO, 16DORelay
Save 7%
966.000 đ 901.000 đ
Dòng module: SB1221, SB1222, SB1223, SB1231, SB1232, SM1221, SM1222, SM1223, SM1231, SM1232, SM1234
Loại module: 1AI, 1AI RTD, 1AI TC, 1AO, 2AO, 2DI/2DO, 4AI, 4AI/2AO, 4AI 15 bit, 4AI RTD, 4AI TC, 4AO, 4DI, 4DO, 8AI, 8AI RTD, 8AI TC, 8DI, 8DI/8DO, 8DI/8DO Relay, 8DO, 8DO Relay, 16DI, 16DI/16DO, 16DI/16DO Relay, 16DO, 16DORelay
Save 7%
966.000 đ 901.000 đ
Dòng module: SB1221, SB1222, SB1223, SB1231, SB1232, SM1221, SM1222, SM1223, SM1231, SM1232, SM1234
Loại module: 1AI, 1AI RTD, 1AI TC, 1AO, 2AO, 2DI/2DO, 4AI, 4AI/2AO, 4AI 15 bit, 4AI RTD, 4AI TC, 4AO, 4DI, 4DO, 8AI, 8AI RTD, 8AI TC, 8DI, 8DI/8DO, 8DI/8DO Relay, 8DO, 8DO Relay, 16DI, 16DI/16DO, 16DI/16DO Relay, 16DO, 16DORelay
Save 7%
1.460.000 đ 1.360.000 đ
Dòng module: SB1221, SB1222, SB1223, SB1231, SB1232, SM1221, SM1222, SM1223, SM1231, SM1232, SM1234
Loại module: 1AI, 1AI RTD, 1AI TC, 1AO, 2AO, 2DI/2DO, 4AI, 4AI/2AO, 4AI 15 bit, 4AI RTD, 4AI TC, 4AO, 4DI, 4DO, 8AI, 8AI RTD, 8AI TC, 8DI, 8DI/8DO, 8DI/8DO Relay, 8DO, 8DO Relay, 16DI, 16DI/16DO, 16DI/16DO Relay, 16DO, 16DORelay
Save 7%
1.460.000 đ 1.360.000 đ
Dòng module: SB1221, SB1222, SB1223, SB1231, SB1232, SM1221, SM1222, SM1223, SM1231, SM1232, SM1234
Loại module: 1AI, 1AI RTD, 1AI TC, 1AO, 2AO, 2DI/2DO, 4AI, 4AI/2AO, 4AI 15 bit, 4AI RTD, 4AI TC, 4AO, 4DI, 4DO, 8AI, 8AI RTD, 8AI TC, 8DI, 8DI/8DO, 8DI/8DO Relay, 8DO, 8DO Relay, 16DI, 16DI/16DO, 16DI/16DO Relay, 16DO, 16DORelay
Save 7%
1.460.000 đ 1.360.000 đ
Dòng module: SB1221, SB1222, SB1223, SB1231, SB1232, SM1221, SM1222, SM1223, SM1231, SM1232, SM1234
Loại module: 1AI, 1AI RTD, 1AI TC, 1AO, 2AO, 2DI/2DO, 4AI, 4AI/2AO, 4AI 15 bit, 4AI RTD, 4AI TC, 4AO, 4DI, 4DO, 8AI, 8AI RTD, 8AI TC, 8DI, 8DI/8DO, 8DI/8DO Relay, 8DO, 8DO Relay, 16DI, 16DI/16DO, 16DI/16DO Relay, 16DO, 16DORelay